Republika Srbija - Republic of Serbia
Grad Beograd - City of Belgrade
Zeleznice Srbije - Serbian Railways

O Beogradčvoru


Osnivanje

Koncepta razvoja novog beogradskog železničkog čvora usvajen je 1972. godine u Generalnom urbanističkom planu Beograda.
Skupština grada Beograda i JP „Železnice Srbije“ su, iste godine, donele Odluku o izgradnji i finansiranju novog beogradskog železničkog čvora, a Republika Srbije zakon po kome je uzela učešće u finansiranju. 
Za realizaciju ovog važnog Projekta, od posebnog značaja za Republiku, Grad i Železnicu, osnovana je 1975. godine posebna Direkcija, sada Preduzeće za izgradnju železničkog čvora Beograd d.o.o. – Beogradčvor.

Ovde možete pogledati video prezentaciju:

 Beogradski železnički čvor (u trajanju od 10 minuta).

Tekst na engleskom jeziku o Beogradčvoru možete pogledati/preuzeti ovde:

belgrade.railway.junction.construction.company.ltd.pdfBelgrade.Railway.Junction.Construction.Company.Ltd.pdf


Delatnost

Beogradčvor je osnovan kao zastupnik tri investitora: Republika Srbija, JP „Železnice Srbije“ i Grad Beograd, na realizaciji investicije u beogradskom železničkom čvoru.

Najvažnije delatnosti:

• izrade programa realizacije objekata beogradskog železničkog čvora
• praćenje i kontrola fizičkog i finansijskog obima realizacije
• organizovanje izrade potrebnih studija, analiza i elaborata
• organizovanje izrade planske i tehničke dokumentacije
• rešavanja imovinsko-pravnih odnosa na lokacijama na kojima je predvidjena izgradnja objekata beogradskog železničkog čvora
• pribavljanje gradjevinske i upotrebne dozvole za objekte
• ugovaranje radova i usluga
• vršenja nadzora nad izvodjenjem radova
• koordiniranje aktivnosti u toku tehničkog pregleda objekta
• izrada konačnih obračuna sa izvodjačima radova i drugim učesnicima u realizaciji
• primopredaja radova i objekata korisniku i dr.


Bonitet

Beogradčvor je ocenjen ocenom A+ za bonitet u 2017. godini od strane kompanije Company Wall.